Den 1 januari 2018 kommer socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen att kompletteras med skrivningar om spelmissbruk. Detta gör att spelmissbruk kommer att likställas med exempelvis alkoholmissbruk när det gäller hur kommuner och landsting ska arbeta med stöd, behandling och förebyggande åtgärder.

Kommunerna ska förebygga och stödja

Kommunernas och landstingens skyldigheter att både fånga upp och ge stöd och behandling till dem som lider av missbruk följer av skrivningar i socialtjänstlagen (2001:453) samt hälso- och sjukvårdslagen. Från och med den 1 januari nästa år kommer spelmissbruk att ha samma status som drogmissbruk och alkoholmissbruk. Det ger ett väsentligt större skyddsnät för dem som spelar för mycket med de negativa följder som missbruket ger upphov till både för den egna personen och för de honom eller henne närstående.

Mer konkret kommer kommuner och landsting att vara skyldiga att:
– Förebygga och motverka spelmissbruk (3 kap. 7 § socialtjänstlagen)
– Förebygga och motverka spelmissbruk bland barn och unga (5 kap. 1 § socialtjänstlagen)

Skrivningarna i hälso- och sjukvårdslagen kretsar istället om omsorgen för barn som bor tillsammans med någon med spelberoende. Sjukvården och hälsovården ska från och med januari 2018 alltid se till att beakta barnens behov vid alla beslut.

Precis som alla andra nya lagar kommer även dessa att preciseras i form av exempelvis föreskrifter. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer att få det uppdraget.

Effekter av lagstiftningen

Hittills har den som lider av ett spelberoende många gånger tvingats söka egna lösningar för att dels komma ur beroendet, dels se till att inte återfalla i beroende. Den spelberoende har på egen hand behövt söka sig till behandlingshem, såsom exempelvis det som drivs av Kolmårdens Behandlingshem. Det är naturligtvis långt ifrån optimalt.

En del kommuner har på frivillig basis tagit fram lösningar för att hjälpa dem som har problem med spelandet. Var man bor i landet har alltså spelat stor roll för möjligheterna att få hjälp. Med den nya lagstiftningen blir förutsättningarna likadana i hela landet. Det torde göra att många fler kan få hjälp att komma ur spelberoendet.

Fakta om spelmissbruk

Att regeringen har valt att likställa spelmissbruk med andra typer av traditionellt sett ”tyngre” missbruk, följer i mångt och mycket av de uppgifter kring spelproblem i Sverige som Folkhälsomyndigheten har presenterat de senaste åren. I myndighetens undersökningar är det omkring 2% av de vuxna i Sverige som kan sägas ha ett spelberoende. Möjligen finns skäl att betrakta denna siffra som något i underkant eftersom undersökningarna bygger på hur de tillfrågade själva upplever sin situation. Det är vanligt att de tillfrågade i denna typ av mer känslig undersökning tenderar att ange ett mer positivt svar än vad som egentligen är fallet.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns risk för spelberoende för alla typer av spel, det vill säga både till exempel sådana som endast kan spelas online och sådana som erbjuds av Svenska Spel och Casino Cosmopol. Samtidigt finns indikationer på att spel med omedelbara resultat tenderar att ge ett större beroende än spel för vilka det krävs en längre tids väntan på resultatet.

Om du vill läsa mer om förslagen till ny lagstiftning, kan vi rekommendera regeringens proposition Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk (länk). Här kan du läsa om bakgrunden till regeringens förslag. Du kan också ta del av en hel del fakta om spelandet i Sverige.